Buttoner privātuma politika


          I Vispārīgie noteikumi
 1. Personu datu pārzinis ir SIA “Klusais”, Reģ.Nr. 44103142067; Ventas iela 37, Mārupe, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: [email protected]
 2. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam Buttoner (SIA Klusaias) iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 3. Apstrādājot personas datus Buttoner ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Buttoner un ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Buttiner interneta vietnē, e-pastā vai telefoniski.

  II Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un juridiskais pamats
 5. Buttoner apstrādā personas datus (vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju), lai nodrošinātu klienta pasūtījuma (līguma) korektu izpildi un piegādi.

  III Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

 6. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

 7. Jūsu personas datu saņēmēji ir Buttoner un tās pilnvarotās personas un Jūs pats/iButtoner nav piesaistījis apstrādātājus datu apstrādes procesā.

 8. Jūsu dati tiek glabāti līdz līguma/pakalpojuma izpildei. Pēc preces nodošanas/pakalpojuma nodrošināšanas klientam, dati tiek dzēsti.

  IV Jūsu tiesības

 9. Jums ir šādas tiesības:
  - saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi,

  - labot savus datus, ja secināt, ka tie ir neprecīzi;
  - iebilst datu datu apstrādei vai/un prasīt pieprasīt datu dzēšanu. Šīs tiesības ir īstenojamas, ciktāl dati nav nepieciešami Buttoner saistību izpidlei ar Jums;
  - iesnigt sūdzību Datu valsts inspekcijai (plašāka informācija dvi.gov.lv), ja Jums ir pamatotas bažas, ka veicam datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu
  prasībām.

 10. Savas tiesība varat īstenot, iesniedzot atbilstošu rakstisku iesniegumu, izmantojot pastu vai elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).

  V Sīkdatnes

 11. Buttoner mājas lapa izmanto sīkdatnes, par to brīdinot arī lapas lietotājus. Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamajās, bez kurām atbilstoša mājas lapas darbības nav nodrošināma, un analītiski statistikās sīkdatnes.

 12. Buttoner mājaslapā tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics”, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu ierīcē un ļauj analizēt to, izmantojat attiecīgo interneta lapu (šajā gadījumā buttoner.lv). Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat buttoner.lv, tiek nosūtīta uz „Google” serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai Eiropas Savienībā) un tur saglabāta. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (https://www.google.com/intl/lv/policies/terms/) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (http://www.google.com/analytics/terms/us.html) Google minēto informāciju izmantos, lai Buttoner vajadzībām izvērtētu, Jūs lietojat mājaslapu, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm lapāJūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju (dzēšot jūsu IPv4 adreses pēdējo oktetu,  arī IPv6 adreses pēdējos 80 bitus atmiņā iestata uz nulli) Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā tiek saīsināta un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. Buttoner sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt to nevienai trešajai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par interneta vietnes buttoner.lv apmeklētājiem. Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejupielādējot un aktivizējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881 vai http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de) papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

  VI Noslēguma jautājums

 13. Buttoner ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Buttoner tīmekļa vietnē.